szkolenia dla firmZenjo Group od przeszło dwóch lat świadczy, usługi mające na celu podniesienie kultury organizacyjnej. Naszym klientom pomagamy wypracować efektywny model funkcjonowania, zwiększyć motywację pracowników, wskazywać nowe możliwości i ostatecznie podnieść jakość funkcjonowania organizacji na wyższy poziom. Do dyspozycji mamy szerokie spektrum działania – od wsparcia merytorycznego, poprzez coaching, mediację, aż po różne formy warsztatów, treningów i wykładów. Nowe umiejętności i zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach nasi klienci zdobywają na bazie własnych doświadczeń z poszanowaniem dotychczasowej wiedzy i systemu wartości, który wyznają.
Wpieramy organizacje i grupy ludzi w kierunku bardziej harmonijnej współpracy i doskonalenia kompetencji. Pomagamy zlokalizować źródła kryzysów, szukamy możliwości rozwiązywania konfliktów, doradzamy w obszarze zarządzania i relacji interpersonalnych, a także oferujemy coaching jako nowoczesną metodę dynamicznego rozwoju. Kierujemy się tutaj przede wszystkim myśleniem systemowym, sięgając do psychologii, socjologii, antropologii i zarządzania. Korzystamy z aktualnej wiedzy psychologicznej.

„Bądź niezaprzeczalnie dobry. Żaden wysiłek marketingowy nie będzie dla tego substytutem.” ~ Anthony Volodkin

Prowadzimy szkolenia dla małych i dużych firm

Szkolenia prowadzone jest w sposób aktywizujący uczestników, z uwzględnieniem wyzwań codzienności zawodowej uczestników. Mini – wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac uczestników. Kluczowa podczas szkolenia jest aktywność uczestników, aby nowe zachowania wzmacniały umiejętności oraz postawy. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy i bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach zawodowych.

Szkolenia zaprojektowane są zgodnie z cyklem uczenia się dorosłej osoby, opracowanym przez Davida Kolba, na który składają się etapy:

 • Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia ćwiczonej kompetencji
 • Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju kompetencji
 • Przekazywanie oraz prowokowanie do tworzenia techniki dotyczącej radzenia sobie z sytuacją
 • Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia w kontekście jego życia zawodowego
 • Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia w sytuacji realnej lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 • Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji, umiejętności i wiedzy uczestników. Każde szkolenie zbudowane jest w taki sposób, by uruchomić proces zmiany – od wprowadzanie nowych narzędzi, przez uruchomienie zmiany postaw jako najskuteczniejszej formy zmian. Dodatkowo cele szczegółowe każdego szkolenia dotyczą sytuacji zawodowej odbiorców, więc podczas projektowania szkolenia są szczegółowo dyskutowane i omawiane z Klientem. Zależy nam, by każde szkolenie było odpowiedzią na realne oczekiwania naszych klientów oraz specyfikę branży, konkretne sytuacje i potrzeby.

Podczas szkoleń realizujemy zasadę 80% czasu na praktykę i 20% na teorię. Dlatego też często korzystamy z takich metod jak:

 • Mini wykład i prezentacja multimedialna
 • Burza mózgów
 • Dyskusje moderowane
 • Praca w grupach
 • Case Study
 • Symulacje ze stop klatką na feedback
 • Gorące krzesła

RAMOWY PROGRAM ROZWOJU

Etap I Diagnoza i badanie
Badanie satysfakcji pracowników, sprawdzanie możliwych źródeł konfliktów
ETAP II Szkolenie całego personelu
Propozycja tematu w oparciu o wynik Etapu I
ETAP III Coaching zespołowy
3 sesje dla każdego zespołu
ETAP IV Coaching indywidualny oraz mentoring przywódczy
3 sesje indywidualne
ETAP V
Szkolenia specjalizacyjne w oparciu o potrzebną wiedzę lub narzędzia wynikające z procesów III i IV
ETAP VI
Podsumowanie i ewaluacja działań. Follow up po ok. 2-3 mce od zakończenia działań
Elearning
Rekomendacje do dalszego rozwoju