fbpx

DDA – 10 cech Dorosłych Dzieci Alkoholików

Alkoholizm jest cz?sto okre?lany jako choroba rodzinna, poniewa? dotyka alkoholika oraz wszystkich jego bliskich. Osoba uzale?niona od alkoholu nie jest w

Czytaj dalej

Jak być asertywnym? – asertywna komunikacja

Asertywno?? jest kluczow? kompetencj? komunikacji. Pozwala ci realizowa? w?asne cele, broni? w?asnych praw, warto?ci i przekona?, przy jednoczesnym poszanowaniu praw,

Czytaj dalej

Jak działają emocje i do czego służą?

Emocje s? elektrycznymi i chemicznymi sygna?ami wysy?anymi przez cia?o w celu zawiadomienia ci? o tym, co w?a?nie nast?puje. Owe sygna?y

Czytaj dalej

Rozpoznawanie, ocena i modyfikowanie nastrojów

Dzi?ki umiej?tno?ci rozpoznawania nastrojów, których do?wiadczamy, uczymy si? je rozumie? i poprawia?. Nie zawsze potrafimy nazwa? to, co czujemy. Niektórzy

Czytaj dalej
KONSULTACJA