Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. W ramach naszej oferty opracowujemy programy coachingowe dla pracowników oraz kadry menadżerskiej w organizacjach. Prowadzimy sesje coachingu zespołowego oraz indywidualnego. Pracujemy w oparciu o zasoby Uczestników, rozwijamy ich kompetencje, wspieramy w wyznaczaniu i osiąganiu ambitnych celów. W naszych sesjach wykorzystujemy kodeks etyczny pracy psychologa oraz zasady etyczne zawodu coacha (IC i ICF).

Korzyści dla Uczestnika

  • Dokonanie analizy własnej kariery zawodowej – stworzenie osobistej mapy rozwoju (w całej perspektywie czasowej: przeszłości-teraźniejszości-przyszłości) z uwzględnieniem planów osobistych.
  • Doskonalenie konkretnych kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw) niezbędnych do właściwego działania na obecnym etapie rozwoju zawodowego.
  • Zastosowanie osobistych, unikalnych metod zwiększania własnej skuteczności i ochrony przed szkodliwym działaniem obciążenia psychicznego i stresu.
  • Określenie obszarów zawodowych, w których rozwijane kompetencje mogą być przydatne w dalszym rozwoju zawodowym i osobistym.
  • Monitorowanie postępów własnego rozwoju zawodowego.

Korzyści dla organizacji

  • Zwiększanie efektywności organizacji, dzięki uaktywnieniu potencjału pracowników objętych procesem coachingowym.
  • Realizowanie celów strategicznych organizacji, dzięki osiąganiu przez pracowników ambitnych celów długoterminowych.
  • Wzrost poczucia identyfikowania się pracowników z misją i wizją firmy.
  • Polepszenie jakości relacji między pracownikami.
  • Kształtowanie kultury organizacyjnej, w której istotnym elementem jest rozwój pracowników.