fbpx

Role dzieci w rodzinie alkoholowej

Przyj?cie przez rodzin? alkoholow? regu?, które utrzymuj? wzgl?dn? równowag? powoduje, ?e wszyscy cz?onkowie s? zmuszeni do pe?nienia okre?lanych ról, za

Czytaj dalej

Cechy DDA – fragment “The Laundry List”

Wygl?da na to, ?e to s? cechy, które nas ??cz?, poniewa? wychowali?my si? w alkoholowym otoczeniu domowym. Jeste?my doros?ymi dzie?mi

Czytaj dalej

Na czym polega terapia DDA?

“Chyba najgorsz? rzecz? zwi?zan? z mieszkaniem z nim, by?o to, ?e nigdy nie wiedzia?em, kto przejdzie przez drzwi: mi?y trze?wy

Czytaj dalej

Czy jestem DDA? 30 stwierdzeń charakterystycznych dla DDA

Doros?e Dzieci Alkoholików (DDA) wchodz? w samodzielne ?ycie z niskim poczuciem w?asnej warto?ci, obwiniaj? siebie, maj? poczucie bycia “z?ym” lub gorszym

Czytaj dalej

DDA – 10 cech Dorosłych Dzieci Alkoholików

Alkoholizm jest cz?sto okre?lany jako choroba rodzinna, poniewa? dotyka alkoholika oraz wszystkich jego bliskich. Osoba uzale?niona od alkoholu nie jest w

Czytaj dalej

Praca z przekonaniami – dialog sokratejski

Dialog sokratejski jest dobrze znan? i cz?sto stosowan? technik? poznawcz? w psychoterapii oraz coachingu. Psycholodzy wykorzystuj? j?, aby móc zidentyfikowa?

Czytaj dalej
KONSULTACJA